உறுதிமொழி !

Print Friendly, PDF & Email

எங்கும் எதிலும்
தமிழே கற்போம்
தாய்மொழி
தமிழே என்போம்
தமிழனைத்
தலைவனாய் ஏற்போம்

-ப.கமலக்கண்ணன்

உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்.....

One thought

Leave a Reply

Your email address will not be published.