சாதித்தீ

Print Friendly, PDF & Email
மானிடப்பதரே
மடைமை என்பது
சாதித்தீ -அன்றோ !
மனிதர் வாழும்
குடிசைகளை த்
தீ இடல் -நன்றோ !
                 – முனைவர் .மா .சிவகுமார்
உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்.....

Leave a Reply

Your email address will not be published.