நூறாண்டு கடந்த தனித்தமிழ் இயக்கம்… (1916 – 2016)

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நூறாண்டு கடந்த தனித்தமிழ் இயக்கம்… (1916 – 2016)

தமிழினம் தலை நிமிர

தமிழைத் தரணி அறிய

இனம் மானம் காக்க

மொழி வானம் சிறக்க

நூற்றாண்டை மகிழ்வோடு

நுகர்வோம் !…

இவண்
தமிழ்த்துறைத் தலைவர் & பேராசிரியர்கள் 
மாணவ மாணவிகள்

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்.....

Leave a Reply

Your email address will not be published.