பகுத்தறிவு சூடி

Print Friendly, PDF & Email
அச்சம் தவிர்
அரசியல் அறிந்து கொள்
இதிகாசம் விரட்டு
இலக்கியம் பயில்
இசையில் நாட்டம்
உள்ளத்தில் உறுதி
கற்று நட

சடங்கு சங்கடம்

சாதி அழித்திடு
தமிழில் பேசு
தமிழசை ஓது
தீண்டாமை தீது
மதம் நோய்

பெண்ணுரிமை பெருமை…

      – முனைவர் ப.கமலக்கண்ணன்

உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்.....

Leave a Reply

Your email address will not be published.