புதுக்கவிதை

Print Friendly, PDF & Email
கொரிப்பவர்க்குத் தீனி
சுவைப்பவர்க்குத்
தித்திக்கும் சீனி
                – முனைவர் .ப .கமலக்கண்ணன்
உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்.....