பெண்ணே எழு !

Print Friendly, PDF & Email

கல்வியில் விடி !

அரசியல் தெளி  !
சட்டங்கள் செய்  !
ஊர்வலம் போ !
முழக்கம் இடு  !
பெண்ணை ப் பேசு  !
பெண்ணே எழு !

– கவிஞர் அறிவுமதி.

உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்.....

Leave a Reply

Your email address will not be published.