வெயர்வை

Print Friendly, PDF & Email
சிக்கனம் தேவை -உழைப்பில் அல்ல !
சேமிக்க வேண்டும் -வெயர்வையில் அல்ல !
                                                   -தாராபாரதி
உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்.....

Leave a Reply

Your email address will not be published.