புதுக்கவிதை

கற்றவளே துரைசாதி – கல்லா
மற்றவளே சுத்தமடைச் சாம்பிராணி

-வேதநாயகம்

தட்டுமுட்டுச் சாமான் போல்
தையலரைப் பாவிக்கும்
முட்டாள்தனம் அகல வேண்டும்.

– ஜீவா

ஆணன்று எதிரி
வர்க்கத்தைக் கவனி

-அறிவுமதி

சிக்னம் தேவை – உழைப்பில் அல்ல
சேமிக்க வேண்டும் – வியர்வையை அல்ல

-தாராபாரதி

உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்.....